مسابقه بنچ رست تفنگ بادی ۵۰ متر

مسابقه تیراندازی تفنگ بادی ۵۰ متر امتیازی و گروپ

انجمن بنچ رست IRBR در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ در باشگاه تیراندازی مهراسپورت برگزار می کند

Benchrest 50m بنچ رست ۵۰ متر

ثبت نام

اشتراک گذاری