رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های کلاس هوی ورمینت HV   (حداکثر 27.12 ژول)

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۲۳ دی ماه 1400 – 749 با 41X

کامران ذاکری بنچ رست

 

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۸ آذر 1398 – 747 با 42X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

 

بابک قاضی زاده از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۸ آذر 1398 – 746 با 38X

 

 

امیرحسین ملک معزی از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۸ آذر 1398 – 746 با 33X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

 

محمد شقاقی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  26 بهمن 1396 – 746 با 33X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

 

میثم کماسایی از تهران با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 – 745 با 39X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

 

مسیح مباشری از اصفهان با سلاح 4.5 FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان 1396 – 744 با 29X

تفنگ بادی