رکورد تیراندازی تفنگ بادی
رکورد های کلاس هوی ورمینت HV   (حداکثر ۲۷.۱۲ ژول)

کامران ذاکری  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ - ۷۴۹ با ۴۱X

کامران ذاکری بنچ رست

علیرضا اسدیان  از تهران با تفنگ بادی توماس ایر THOMAS AIR 4.5 در رقابت باشگاه شاتین در تاریخ  ۸ آذر ۱۳۹۸ - ۷۴۷ با ۴۲X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

محمد شقاقی از تهران با سلاح ۴.۵ FWB 800 در رقابت IRBFA در تاریخ  26 بهمن ۱۳۹۶ - 746 با ۳۳X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

میثم کماسایی از تهران با سلاح ۴.۵ FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان ۱۳۹۶ - 745 با ۳۹X

رکورد تفنگ بادی بنچ رست ۲۵ متر هوی ورمینت

مسیح مباشری از اصفهان با سلاح ۴.۵ FWB 800 در رقابت IRBR در تاریخ  12 آبان ۱۳۹۶ - 744 با ۲۹X

تفنگ بادی