باشگاه تفنگ بادی آرش به بهره برداری رسید

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

دومین مسابقه بنچ رست رده بندی به میزبانی باشگاه آرش 11 و 12 مرداد 1397

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

ورودی باشگاه 25 هزار تومان   شارژمخزن 30 هزار تومان   9:00 الی 20:00

لینک گوگل مپ باشگاه آرش

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید