باشگاه تفنگ بادی آرش به بهره برداری رسید

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

دومین مسابقه بنچ رست رده بندی به میزبانی باشگاه آرش ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

ورودی باشگاه ۲۵ هزار تومان   شارژمخزن ۳۰ هزار تومان   ۹:۰۰ الی ۲۰:۰۰

لینک گوگل مپ باشگاه آرش

باشگاه بنچ رست و فیلد تارگت آرش به بهره برداری رسید

اشتراک گذاری