مسابقه بنچ رست مهر اسپورت

زمان : ۱۳ و ۱۴ تیر ۹۸

مکان : باشگاه تیراندازی مهراسپورت

مسابقه بنچ رست باشگاه مهر اسپورت