مسابقه بنچ رست 50 متر ۱۲ مهر ۹۸

مسابقه بنچ رست 50 متر امتیازی و گروپ (جمع تیر) انجمن بنچ رست IRBR

Benchrest 50m

تاریخ 11 و 12 مهر 98 – باشگاه شاتین

مسابقه بنچ رست 50 متر امتیازی و گروپ (جمع تیر) انجمن بنچ رست IRBR

تندیس های نفرات برتر کلاس جمع تیر

اولین مسابقه تیراندازی گروپ 50 متر ( جمع تیر )

برنامه و زمانبندی مسابقات 

چهارشنبه :  9:30 – 16:00  تمرین شرکت کنندگان مسابقه گروپ (هر شرکت کننده 2 ساعت )

پنج شنبه

9:00  کنترل تجهیزات و جلسه توجیهی حضور کلیه شرکت کنندگان الزامی است

آغاز راند اول مسابقه گروپ : 9:30 (هر راند 7 دقیقه)  

پایان مسابقه گروپ 14:30

ناهار : 14:30

اعلام نتایج : 15:00

15:00  تا 21:00  تمرین شرکت کنندگان مسابقه 50 متر امتیازی

جمعه

9:30  کنترل تجهیزات

10:00 آغاز راند اول مسابقه

10:35 آغاز راند دوم

11:10 آغاز راند سوم

11:45 آغاز راند چهارم

12:20 آغاز راند پنجم

12:55 آغاز راند ششم

13:30 آغاز راند هفتم

14:05 آغاز راند هشتم

14:40 آغاز راند نهم

15:30 نصب تارگت ها و آغاز زمان اعتراض

16:00 اعلام نتایج


وضعیت هواشناسی

پیش بینی هواشناسی برای روز پنج شنبه 11 مهر
مسابقه گروپ 50 متر

اولین مسابقه گروپ تفنگ بادی

پیش بینی هواشناسی برای روز جمعه  12 مهر
مسابقه بنچ رست امتیازی 50 متر

اولین مسابقه گروپ تفنگ بادی


تجهیز تیم اسکورینگ انجمن IRBR برای افزایش دقت و تمرکز در امتیازدهی

Benchrest Group  اولین مسابقه گروپ تفنگ بادی

اشتراک گذاری