باشگاه های تیراندازی در ایران
نظرسنجی 1

کدام یک از موارد زیر را عامل عدم استقبال از باشگاه های تفنگ بادی در تهران می دانید ؟

اشتراک گذاری