باشگاه های تفنگ بادی مشهد
باشگاه های تفنگ بادی خراسان رضوی

خراسان رضوی:

star باشگاه تفنگ بادی هیات تیراندازی خراسان رضوی

باشگاه های تفنگ بادی خراسان رضوی

مدیریت :     حسین افضلیان      ۰۹۱۲۱۸۸۳۸۳۶

  چهار راه خیام – مجموعه ورزشی بهشتی – هیات تیراندازی

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت


star باشگاه بنچ رست ماشه و مهارت – شاندیز

باشگاه های تفنگ بادی خراسان رضوی

مدیریت :   دکتر مهران موحد      ۰۹۱۵۵۱۶۰۴۴۳

  مشهد – شاندیز – ابراهیم آباد – ساغشک

تصاویر باشگاه تیراندازی مهراسپورت آدرس باشگاه تیراندازی مهراسپورت وب سایت باشگاه تیراندازی مهراسپورت