محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضريب بالستيك
محاسبه گر سرعت پرتابه بر مبناي BC

اين محاسبه گر در زمان استفاده از نرم افزارهاي دريفت باد و … كه نيازمند به وارد نمودن سرعت پرتابه در مسافت مورد نظر مي باشند مورد استفاده قرار مي گيرد

نرم افزار بادخوانی