محاسبه سرعت پرتابه با استفاده از ضريب بالستيك
محاسبه گر سرعت پرتابه بر مبنای BC

این محاسبه گر در زمان استفاده از نرم افزارهای دریفت باد و … که نیازمند به وارد نمودن سرعت پرتابه در مسافت مورد نظر می باشند مورد استفاده قرار می گیرد

نرم افزار بادخوانی